Algemene voorwaarden

Voorwaarden van AALO Opleidingen B.V. (hierna te noemen AALO) gevestigd en kantoor houdende te Leiden. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16089075.

E-mail: service@aalo.nl
Website: www.aalo.nl

Inschrijfvoorwaarden AALO opleidingen

Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor alle opleidingen van AALO. Op de website vindt u altijd de meest actuele algemene voorwaarden die gelden voor de door u gekozen opleiding. AALO is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO. AALO is een onderdeel van de ‘NCOI Groep’.

1. Aanbod

AALO brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

 • de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
 • wanneer de opleiding start;
 • de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de studieovereenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van AALO. Een kopie van deze voorwaarden zal op verzoek direct kosteloos aan u worden toegezonden. Onverminderd het bovenstaande omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

 • de identiteit en het adres van AALO, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
 • uw recht om de studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden;
 • de geldigheidsduur van het aanbod.

2. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hiervoor en hierna: ‘u’) en AALO, die de opleiding verzorgt. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden opleidingsdagen. Een opleiding kan bestaan uit meerdere modules, gezamenlijk vormen deze modules dan een opleiding.
De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding, inclusief de periode van eventuele herexamens en ‘update-dagen’. AALO gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. AALO draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de AALO Master Trainers voor opleidingsdagen, examens en andere vormen van toetsing. U mag van AALO verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde AALO Master Trainers, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. AALO zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden. 

3. Inschrijving, bedenktijd en annulering

3.1
Door een inschrijving voor een opleiding van AALO gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in het aanbod en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in het aanbod. Overige specifieke opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website www.aalo.nl. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra AALO uw inschrijving heeft ontvangen en AALO de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van de overeenkomst per e-mail.

3.2
Er geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat AALO de inschrijving aan u bevestigd heeft. Binnen die termijn kunt u de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen annuleren middels het herroepingsformulier op de website (of anderszins schriftelijk), en het eventueel al ontvangen lespakket en/of reeds ontvangen premiums onbeschadigd en aangetekend aan AALO retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening en risico; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van AALO een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen. Indien reeds ontvangen premiums niet door AALO retour worden ontvangen dan zal door AALO de actuele consumentenprijs daarvan aan u worden doorbelast. In geval van tijdige annulering zal AALO eventueel door haar ontvangen betalingen, eventueel na verrekening van niet retour ontvangen lesmateriaal en/of premiums, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annuleren aan u terugbetalen.

3.3
Tot 14 dagen na de (schriftelijke of digitale) bevestiging van uw inschrijving, kunt u de overeenkomst kosteloos annuleren. Dit kan dus alleen vóór de startdatum van de opleiding. Bij annulering van de opleiding na twee weken na de bevestiging van uw inschrijving, maar vóór de startdatum van de opleiding bent u annuleringskosten verschuldigd. De kosten hiervan worden bepaald door het moment waarop uw annuleringsverzoek door AALO is ontvangen.

 • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van het totale lesgeld en examengeld met een minimum van € 50,-;
 • Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 25% van het totale lesgeld en examengeld;
 • Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van het totale lesgeld en examengeld;
 • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: het totale lesgeld en examengeld.

3.4
Indien de opleiding al gestart is kan de opleiding niet meer geannuleerd worden en kan er geen restitutie plaatsvinden. Het is wel mogelijkheid om de opleiding door te schuiven, te verplaatsen (bijvoorbeeld naar een andere datum of locatie) of later te hervatten. In geval van doorschuiven, verplaatsen of later hervatten heeft te gelden dat de opleiding op de door u gewenste datum wel beschikbaar moet zijn. AALO brengt in dergelijke gevallen € 69,00 administratiekosten én de dagprijs van de reeds gevolgde opleidingsdagen in rekening.
Indien uw opleiding uit meerdere modules (pakket) bestaat geldt de volgende regeling:
Na aanvang van de eerste module kunt u de nog niet gestarte modules annuleren. Daarvoor gelden (per module) de regels uit artikel 3.3, dit geldt per opleidingsmodule. Naast de annuleringskosten zal tevens de korting komen te vervallen. U annuleert hiermee de totale opleiding maar blijft ingeschreven staan voor de specifieke module die al gestart is. Indien een van de opleidingsmodules in ‘de wacht’ staat en de startdatum nog onbekend is, geldt de annuleringsvoorwaarde van ‘10% van het lesgeld en examengeld met een minimum van € 50,-’.
Annulering van de nog niet gestarte modules na aanvang van de opleiding dient schriftelijk, per e-mail plaats te vinden via service@aalo.nl.

3.5
Indien na inschrijving, maar uiterlijk twee weken voordat de opleiding start, blijkt dat u alsnog bent verhinderd om een opleidingsdag(en) te volgen en u de opleiding niet wilt annuleren, heeft u de mogelijkheid om de opleiding naar een, vooralsnog onbekende datum, te verplaatsen en de opleiding ‘in de wacht’ te zetten. U krijgt dan de gelegenheid een nieuwe inschrijving te doen voor de opleiding op een andere startdatum. U krijgt hiervoor 12 maanden de gelegenheid om deze startdatum door te geven, na 12 maanden vervalt het recht om gebruik te maken van de opleidingsdagen. Hiervoor brengt AALO € 69,- administratiekosten in rekening. 

3.6
Het is tevens mogelijk om een opleidingsdag in een andere opleidingsgroep op een andere datum in te halen, mits deze beschikbaar is én er ruimte is met het oog op het maximaal aantal toegestane studenten per opleidingsgroep. Hiervoor brengt AALO € 49,- inhaalkosten in rekening. Indien er nog een opleidingsdag ingehaald dient te worden binnen dezelfde opleiding dan brengt AALO hiervoor € 99,- in rekening (per opleidingsdag per opleiding).

3.7
Annulering op grond van een langdurige zware blessure of ziekte is mogelijk. In dit geval dient een medische verklaring van een dokter of behandeld arts overlegd te worden. Er zullen dan geen annuleringskosten in rekening gebracht worden.

4. Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan een opleiding van AALO, tenzij anders vermeld op onze website of in de studiegids. Bij de meeste opleidingen dient u een eindopdracht c.q. stage-opdracht te maken. Hiervoor dient u te beschikken over een computer. Bij een aantal opleidingen wordt u middels e-learning ondersteund, hiervoor dient u te beschikken over een computer met internettoegang. 

5. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele les- en examengeld vindt u op de website van AALO. Alle betalingen dienen telkens uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt op de op de factuur aangegeven bankrekening. De (eerste termijn) betaling dient altijd voordat de opleiding start voldaan te zijn.

AALO garandeert u dat uw lesgeld en examengeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. AALO zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid om binnen veertien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is AALO gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente wordt in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Voor wat betreft de hoogte van de buitengerechtelijke invorderingskosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal AALO het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten. Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan AALO de toezending studiematerialen stopzetten, toegang tot de opleidings- en examendagen weigeren of uw eventuele diploma ongeldig verklaren. Indien AALO een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld en examengeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten. Nadat uw verplichtingen zijn nagekomen zal AALO u in overleg een nieuwe opleidingsdata aanbieden. Het kan zijn dat deze opleiding op een andere locatie plaatsvindt.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld, examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever of een derde de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. AALO is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een betalingsachterstand enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening. Voor AALO ontstaan eerst verplichtingen uit een overeenkomst nadat een door AALO verzonden factuur betaald is. 

6. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. Indien u de opleiding tussentijds beëindigt, heeft u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

7. Uitvoering van het onderwijs

Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst door AALO. Het kan voorkomen dat er sprake is van ‘onder-inschrijving’ of ‘over-inschrijving’. Dit betekent dat er te weinig of juist te veel studenten zijn ingeschreven om op verantwoorde, didactische wijze onderwijs te verzorgen. AALO behoudt zich het recht voor om na inschrijving de indeling van de opleidingen, plaats, locatie, datum en tijd aan te passen, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de wensen van de ingeschreven studenten. Indien u het niet eens bent met de gewijzigde indeling heeft u het recht om uw opleiding kosteloos te beëindigen. Indien een opleiding door AALO wordt geannuleerd, bijvoorbeeld vanwege onder-inschrijving, krijgt u hier zo spoedig als mogelijk bericht over en wordt het eventuele reeds betaalde les- en examengeld geretourneerd. Als u zich inschrijft voor een andere opleiding dan wordt het reeds betaalde bedrag met de kosten van de andere opleiding verrekend. Bij ziekte en/of verhindering van een AALO Master Trainer doet AALO er alles aan om voor gelijkwaardige en tijdige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal AALO studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De opleidingsdag zal dan opnieuw worden ingepland. Een dergelijk incident geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden. In enkele gevallen wordt deelname aan klassikale lessen verplicht gesteld. Het rooster geeft u hier meer informatie over. 

8. Tussentijdse beëindiging

Bij AALO schrijft u in voor het volledige programma van de opleiding, dat wil zeggen alle eventueel bijbehorende modules. De opleiding start twee weken voor de eerste opleidingsdag die is aangegeven op de website (met het beschikbaar stellen van de digitale leeromgeving) en is gelijk voor alle studenten die staan ingeschreven in dezelfde klas onafhankelijk van de inschrijfdatum.

Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde les- en examengeld over de lopende opleiding verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen en/of examens hebt deelgenomen. In uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige zware blessure, kan AALO besluiten dat u uw opleiding tussentijds kunt pauzeren. U krijgt dan de gelegenheid een nieuwe inschrijving te doen voor een andere opleiding of op een andere datum. U krijgt hiervoor 6 maanden de gelegenheid. Na 6 maanden wordt het in depot gehouden bedrag in principe verrekend met de oorspronkelijke factuur. Bij een verzoek tot tussentijdse pauzering om medische redenen dient u altijd een medische verklaring in te dienen bij AALO. In geval van een langdurige zware blessure kunt u de opleiding ook tussentijds opzeggen. In dat geval is artikel 3.4 van toepassing.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

9. Gezondheidsrisico’s

U moet zich voor aanvang van een sportopleiding realiseren dat in het algemeen sportactiviteiten een bepaald risico op blessures met zich mee kan brengen. Uw deelname aan activiteiten van AALO zijn op eigen risico (zie ook artikel 15). Indien AALO twijfels heeft omtrent uw fysieke en/of psychische capaciteiten, mag AALO altijd een adequate medische verklaring van u verlangen. Nadat AALO kennis heeft genomen van de inhoud van die verklaring zal in overleg met u bepaald worden of het starten met de opleiding of voortzetting ervan mogelijk is. Indien dit overleg niets oplevert is AALO uiteindelijk bevoegd om zelfstandig een beslissing te nemen. Indien AALO bepaalt dat u niet (verder) mag deelnemen aan de opleiding, wordt het (resterende) les- en examengeld aan u terugbetaald.

10. Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteurs- en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal, zoals (digitale) boeken en dvd’s, berusten bij AALO (voor zover van toepassing). Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk en kosteloos door AALO vervangen.

U ontvangt het lesboek van de docent tijdens de les. Wilt u voor die tijd het boek thuis per post ontvangen dan kunt u dit aanvragen bij service@aalo.nl. U betaalt dan €4,95 verzendkosten.

11. Exameninformatie

Alle relevante informatie over examens vindt u in de studiehandleiding, digitale leeromgeving en op de AALO website. Tevens krijgt u tijdens de opleiding van uw AALO Master Trainer meer informatie over de opleiding. De examendata en –gelden worden door de AALO vastgesteld. De examendata en –gelden voor eventuele externe examens worden door de betreffende exameninstantie vastgesteld. De examenkosten kunnen aan wijziging onderhevig zijn. 

Indien u te laat komt op de examendag en dit niet vooraf is goedgekeurd door de klantenservice, dan wordt uw examen in beginsel ongeldig verklaard. Als het mogelijk is (dit bepaalt de AALO Master Trainer die examineert), kunt u nog wel examen doen op deze dag. Dit examen wordt dan beoordeeld volgens de normale procedure. Na het afleggen van het examen dient u per e-mail (service@aalo.nl) te motiveren wat de reden was van de vertraging.

De Examencommissie zal vervolgens uitspraak doen of de vertraging een geldige reden  heeft. Naar aanleiding van deze uitspraak kan het ongeldig verklaarde examen alsnog geldig verklaard worden. Het geldig of niet geldig zijn van het examen staat los van de uitslag (beoordeling) van het examen.  9 Dagen voor de start van het praktijk (her)examen wordt het rooster verstuurd via de digitale Leeromgeving. Indien u het examen wilt verplaatsen wordt €69,- in rekening gebracht. Indien u het examen wil verplaatsen nadat het rooster is verstuurd wordt een volledig herexamen in rekening gebracht.

U mag bij de Fitness academie maximaal 1 lesdag missen. Indien u meer lesdagen gemist heeft kunt u niet deelnemen aan het examen. Voor het examen van de fitness opleidingen wordt verwacht dat u alle examenstukken op de afgesproken tijd aanlevert. 

Bij de yoga academie is het niet mogelijk deel te nemen aan het examen indien u een lesdag hebt gemist.

Daarnaast verwacht AALO dat u bij de studie en examendagen op tijd aanwezig bent en tot het einde van de lesdag blijft, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de AALO klantenservice.

Pilates:voor Level 1 gelden de volgende herexamenprijzen:

1 examenonderdeel inhalen is E 79,00

2 examenonderdelen inhalen is E 99,00

3 onderdelen inhalen (dus alles opnieuw) is E 129,00

 

12. AALO Klantenservice en AALO studentenbegeleidingsteam

AALO doet er uiteraard alles aan om fouten in uw opleiding, studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan direct na de eerste opleidingsdag. AALO zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u een e-mail sturen naar service@aalo.nl of bellen met de AALO Klantenservice op 088– 1630000. Ook voor de behandeling van vragen of opmerkingen van administratieve aard is de AALO Klantenservice telefonisch en per e-mail bereikbaar. AALO zal proberen binnen 48 uur, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst, op uw vraag en/of opmerking te reageren. Vragen of opmerkingen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door AALO beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

De bijeenkomsten zijn een essentieel en interactief onderdeel van je opleiding: daarom is het bijwonen ervan verplicht gesteld. Wij vinden het zeer belangrijk dat je met je medestudenten kennismaakt en de bijeenkomsten volgt. Als er sprake is van een calamiteit of overmacht, dan kan de AALO besluiten om een uitzondering te maken en de annuleringskosten of extra kosten te laten vervallen. Dat is ter beoordeling van de AALO. Op de regel dat het bijwonen van een bijeenkomst van de modules verplicht is, wordt geen uitzondering gemaakt. AALO kan op basis hiervan besluiten dat een student niet in staat is een examen te maken. 

Inhoudelijke vragen naar aanleiding van een opleidingsdag, omtrent de leerstof, huiswerkopdrachten, stageopdrachten, examenstof en dergelijke, worden door uw AALO Master Trainer beantwoord. Het e-mailadres van uw AALO Master Trainer wordt op de eerste lesdag kenbaar gemaakt. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van AALO (www.aalo.nl). 

13. Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van ‘AALO Club’, ongeacht of er een opleiding is gevolgd of wordt gevolgd bij AALO. Het lidmaatschap is niet verplicht. U blijft AALO Clublid tot het moment dat u het lidmaatschap opzegt. Opzegging dient schriftelijk via service@aalo.nl ingediend te worden. Het lidmaatschapsgeld wordt eenmaal per jaar automatisch geïncasseerd. Een clublid kan te allen tijde het lidmaatschap opzeggen, zonder opzegtermijn. Over de reeds betaalde contributie van het betreffende jaar vindt echter geen restitutie plaats. De jaarlijkse lidmaatschapskosten bedragen € 50,- voor Silvermembers, € 150,- voor Goldmembers en € 300,- voor Platinummembers.

14. Geschillen

Bij geschillen kan zowel u als AALO een bindend advies vragen bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Voordat u een geschil kunt melden bij de Geschillencommissie, moet u eerst de klachtenprocedure van AALO hebben doorlopen (zie artikel 12) en moet de afhandeling daarvan niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing. U moet het geschil dan binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij AALO voorleggen aan de Geschillencommissie.

Wanneer u een geschil aan de Geschillencommissie voorlegt, is AALO aan die keuze gebonden. Wanneer de AALO een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet AALO u eerst schriftelijk vragen om binnen vijf weken te laten weten of u daarmee akkoord gaat. AALO dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

De Geschillencommissie vraagt voor de behandeling van een geschil een financiële bijdrage. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen uit het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

15. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover AALO toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van AALO beperkt tot vergoeding van de directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door u is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van AALO gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan AALO door de verzekeraar van AALO onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van AALO geldt het voorgaande niet. Er wordt door AALO, behoudens opzet en/of grove schuld, geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname aan een opleiding (zie ook artikel 9).

De aansprakelijkheid van AALO strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor AALO verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van AALO of die door AALO zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).

16. Persoonsgegevens

AALO maakt u er, in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving, op attent dat de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie. Deze administratie staat geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het meldingsnummer m1329153. AALO zal uw gegevens alleen gebruiken ter uitvoering van de opleiding waarvoor u bent ingeschreven en (indien u daar bij inschrijving expliciet mee akkoord bent gegaan), om u te blijven informeren over de opleidingen van AALO of daaraan gerelateerde zaken en informatie. AALO verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan AALO laten weten. 

17. Schorsing

De directie van AALO behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt (onder meer) voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persoon. 

18. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door AALO worden gewijzigd. AALO zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum op haar website publiceren.